Over-blog, đẩy lùi Covid-19

Published on by Nguyễn Ngọc Phúc

Mang khẩu trang khi ra ngoài để hạn chế lây nhiễm

Mang khẩu trang khi ra ngoài để hạn chế lây nhiễm

Gửi Over-blog và cộng động!

Khi tôi viết bài này, dịch Covid-19 đã xuất hiện được hơn 4 tháng rồi. Sau khi tàn phá Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, Covid-19 giờ đây đang gây khủng hoảng nặng nề về y tế cho các nước trên thế giới, đặc biệt là Châu Âu và Mỹ. Số ca nhiễm và số tử vong tăng hàng ngày, thật khủng khiếp, tôi chưa đọc & chứng kiến một đại dịch nào ghê sợ như vậy.

Đeo khẩu trang đúng cách để bảo vệ mình và cộng đồng

Đeo khẩu trang đúng cách để bảo vệ mình và cộng đồng

Ngày 08/04/2020, 4 tháng sau khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, đã có 5 quốc gia, với số ca mắc vượt quá 100.000 người. Dẫn đầu là nước Mỹ, với hơn 400.000 người nhiễm. Nước Pháp, nơi cộng đồng Over-blog của tôi đặt trụ sở, đứng ở vị trí thứ 4, có hơn 110.000 người nhiễm và trên 10.000 người đã tử vong.

Bây giờ, để hạn chế lây nhiễm và giảm thiểu thiệt hại. Tôi mong muốn cộng đồng Over-blog và mọi người tuân thủ các khuyến cáo của chính phủ nước sở tại. 

Chỉ đi ra khỏi nhà khi mua nhu yếu phẩm

Chỉ đi ra khỏi nhà khi mua nhu yếu phẩm

Tôi đang ở Việt Nam, một nơi rất xa Châu Âu & Mỹ. Nhưng chính phủ nước tôi đang thực thi chống dịch Covid-19 rất mạnh mẽ.

Hầu hết mọi người đều đang ở nhà, hạn chế đi ra đường. Chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết (đi mua lương thực, cấp cứu). Đeo khẩu trang mỗi khi ra khỏi nhà & thường xuyên rửa tay. Cùng với các biện pháp kiểm dịch của Chính Phủ, cộng với ý thức của người dân. Việt Nam hiện nay mới có hơn 250 ca nhiễm Covid-19 và chưa có người nào tử vong. Rất tuyệt vời!

Rửa tay thường xuyên

Rửa tay thường xuyên

Covid-19 thật khủng khiếp, nhưng chúng ta cần phải vượt lên. Tôi mong muốn cộng đồng Over-blog, cùng mọi người trên thế giới chung tay chống dịch. Làm theo tôi, nó rất đơn giản:

  • Hãy ở nhà theo khuyến cáo
  • Đeo khẩu trang nếu đi ra khỏi nhà
  • Rửa tay thường xuyên
  • Khai báo y tế (nếu có)
  • Giữ khoảng cách tối thiểu 2m với cộng đồng.

(Nguyễn Ngọc Phúc từ Hà Nội, Việt Nam)

Thật không may là tôi không giỏi tiếng Anh hay tiếng Pháp, tôi sẽ dùng Google dịch để chuyển thông điệp này đến Over-blog và mọi người.

 

Over-blog, repulsive Covid-19

Dear Over-blog and community!

When I wrote this article, the Covid-19 translation had been available for over 4 months. After devastating Wuhan, Hubei, China, Covid-19 is now causing a serious health crisis for countries around the world, especially Europe and the US. The number of infections and deaths is increasing every day, so terrible, I have not read & witnessed such a frightening pandemic.

On April 8, 2020, 4 months after the Covid-19 pandemic appeared, there were 5 countries, with the number of cases exceeding 100,000. Leading is the United States, with more than 400,000 people infected. France, where my Over-blog community is based, ranked fourth, with more than 110,000 people infected and over 10,000 people died.

Now, to limit infection and minimize damage. I want the Over-blog community and everyone to follow the recommendations of the host country.

I am in Vietnam, a place far away from Europe & America. But my government is implementing a strong anti-Covid-19 epidemic.

Most people are at home, limiting to the street. Only leave home when it is really necessary (go to buy food, emergency). Wear a mask whenever you leave home & wash your hands often. Together with the Government's quarantine measures, plus the people's awareness. Vietnam currently has just over 250 cases of Covid-19 and no one has died. Great!

Covid-19 is terrible, but we need to get ahead. I look forward to the Over-blog community, with everyone in the world joining hands to fight epidemics. Follow me, it's very simple:

  • Stay at home as recommended
  • Wear a mask if you go out
  • Wash your hands often
  • Medical declaration (if any)
  • Keep a minimum distance of 2m from the community.

(Nguyen Ngoc Phuc from Hanoi, Vietnam)

To be informed of the latest articles, subscribe:

Comment on this post